Real Estate

01/08/2015

Hoàng Anh Gia Lai Land, Indochina Land, CBRE Vietnam, Vạn Thịnh Phát, Hùng Thanh Investment, Southern Palace, Casa Lavanda, C.T Land, Sài Gòn Airport, Vina Project, Hưng Phú Investment, Vạn Phú Gia Group…